தமிழில் தொழில்நுட்ப பாடங்கள் தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
ALL COURSES
Want to become a
Full Stack Developer?
MEAN & MERN Stack- Angular, React JS , Node JS , Express JS , MongoDB ALL COURSES
Cloud , Microservices , Serverless Real skills for real-world application.Hands-On courses in AWS, Google Cloud, and Azure ALL COURSES Learn Data Science Apply your data science skills to real-world problems. Start hands-on data Projects. ALL COURSES Mobile App Development Learn Native and Hybrid mobile applications Frameworks (Android , Ionic , Flutter ) with practical

ALL COURSES
DevOps Tool Chain DevOps Tools Engineer - Git,Docker,Kubernetes,Ansible,Jenkins and More Tools ALL COURSES
pictures-of-late-abdul-kalam

நாம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அனைவருக்கும் திற‌மையை வளர்த்துக்கொள்ள‌ ஒரே மாதிரி வாய்ப்புகள் உள்ளன‌.

              — ‍‍‍ டாக்டர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம்.

கிராமத்தில் இருந்தாலும், நகரத்தில் இருந்தாலும்,படித்த‌ குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும், படிக்காத‌ குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும் உங்களால் வெற்றியடைய‌ முடியும். நீ யாராக‌ இருந்தாலும் உழைப்பால், அறிவால் வெற்றியடைவாய்.

--- டாக்டர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம்.

image_box_2

Become an Instructor

image_box_1

1-on-1 technical mentor

Career coaching sessions, interview prep advice, and resume and online professional profile reviews to help you grow in your career.